Motorový olej má za úÄel premazávaÅ¥ dôkladne a správne vÅ¡etky Äasti v motore, ktoré sa pohybujú, vÅ¡etky jeho funkÄné prvky. Pri spaľovaní v motore sa do motorového oleja, nech je akokoľvek kvalitný, dostávajú neÄistoty a malé Äastice, a tiež zvyÅ¡ky po spaľovaní, predovÅ¡etkým sadze. Tieto nežiaduce prímesi olej zneÄisÅ¥ujú, a môže dochádzaÅ¥ k jeho zhusÅ¥ovaniu. Aby sa tomuto procesu zabránilo Äo najväÄÅ¡ou mierou, používa sa kvalitný olejový filter. Ak by sa nepoužil, nebolo by zaruÄené správne zásobovanie motora olejom, a znížila by sa výkonnosÅ¥ motora. Olejový filter je teda nevyhnutnosÅ¥ou.

Boj proti zvýšeniu spotreby paliva

Kvalitný olejový filter tiež zabraňuje zvyÅ¡ovaniu spotreby pohonných hmôt vozidlom. Ak by sa nepoužil, hrozilo by aj poÅ¡kodenie a rôzne poruchy motora. Motory majú v dneÅ¡nej dobe Äím Äalej vyÅ¡Å¡iu výkonnosÅ¥, a zároveň sa znižuje spotreba pohonných hmôt. To ale kladie vysoké nároky na konÅ¡trukÄné usporiadanie motora. A iba ak máme dokonale Äistý a kvalitný motorový olej, môže motor správne a stále rovnako výkonne fungovaÅ¥.